MENÜ
AVANTAJLAR

Sıkça Sorulan Sorular

NKÜ Teknokent A.Ş.’ye başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. NKÜ Teknokent A.Ş.’ye ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere, Ar-Ge ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

 Teknoparklar; Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

4691 Sayılı TGB Kanunu’na Göre :

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.

Teknoloji Geliştirme Amacı: Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 19.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile büyük ölçüde sağlanmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgede yer alan kuruluşlara, bölgede çalışmak isteyen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketine önemli avantajlar sağlanmaktadır:

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar :

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2013 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet
  • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet
  • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre ile SSK işveren payının %50 muafiyeti
  • Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

  • Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı
  • Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması
  • Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı

NKÜ TEKNOPARK’ta firmaların ihtiyaçlarına göre, değişen büyüklüklerde ofis alanları kiralanması mümkün olacaktır.

NKÜ Teknopark’ta yer alarak  4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik Faaliyet Formlarını doldurulmakla yükümlü olacaktır.